पेन्सन लिन बैंकमा बसेका सेवाग्राहीहरू [तस्वीर]

a}+sdf k]G;g lng a;]sf ;]jfu|fxL ndh’ª, @) h]7 . kl5Nnf] ;do sf]/f]gf ;ª\qmd0f a9]kl5 ;/sf/n] hf/L u/]sf] lgif]wf1fsf qmddf laxLaf/ ndh’ª a]F;Lzx/ gu/kflnsf– &l:yt g]kfn PdlacfO{ a}+sdf k]G;g lng a;]sf ;]jfu|fxL . t:jL/M hgs >]i7, /f;;

२० जेठ, काठमाडौं ।  पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका क्रममा बिहीबार लमजुङ बेँसीशहर नगरपालिका– ७स्थित नेपाल एसबिआई बैंकमा पेन्सन लिन बसेका सेवाग्राही । तस्वीरः  रासस